Plnochrupost, RTG, Přetetování

Plnochrupost

Usnesením rady KNO ze dne 11.prosince  2004 byla schválena možnost  potvrzení plnochruposti – rozhodčí exterieru je na základě žádosti majitele oprávněn potvrdit u psa plnochrupost, na výstavě pořádané KNO, do PP,  stáří psa min. 12 měsíců, usnesení  platí

od 1.1.2005, schváleno Radou KNO

 

Toto usnesení však nenahrazuje ustanovení chovatelských směrnic KNO , které stanoví,jakým způsobem lze plnochrupost jedinci přiznat . Jedná se pouze o potvrzení, ke kterému bude možno přihlédnout v případě, že bude otázka plnochruposti daného jedince projednávána .

( Výpis z chovatelského řádu KNO , čl. 4, odst  4.2.4. Potomci psů uvedených v bodě 4.2.4. nemohou být zapsáni do plemenné knihy. Nedostatky v chrupu: chybění jiných nebo více než: 2xM3,1xP1+1xM3,  2xP1. Výjimky tvoří pouze ti psi, u nichž se dá původní existence  zubu či zubů prokázat a je potvrzena v průkazu původu psa. V tomto případě je nutno doložit rtg snímek zhotovený za přítomnosti přísl. PCH na vet. zařízení. Po projednání a schválení  PKNO nebo Radou KNO možno provést PK zápis do PP.

 

 

RTG DKK na výstavách a bonitacích

 

   Podmínkou zadání známky výborné je kromě splněné všestranné zkoušky i  zapsaný výsledek  RTG DKK kyčelních kloubů s max. II. stupněm , v průkazu původu jedince . Jedinci, který nemá proveden záznam o výsledku v originálu průkazu původu, nelze známku výborný zadat .

   Stejné ustanovení platí i pro bonitace, jedince, který nemá proveden záznam o výsledku v originálu průkazu původu, nelze posoudit .

 

 

                                   Zásady pro přetetování NO

 
  Přetetování je možno uskutečnit za předpokladu splnění následujících podmínek :
 
  Majitel jedince ( psa – feny ) NO zašle na plemennou knihu požadavek na přetetování.
 
Žadatel obdrží souhlas zasláním následujícího  pokynu:
 
  Plemenná kniha souhlasí s přetetováním  ( např. Frama z Kon-Ti-ky )
za splnění následujících podmínek :
 
l.        Pes ( fena ) bude přetetován (a) do levého ucha  správným tetovacím číslem dle originálu průkazu původu.
2.      Přetetování musí být přítomna osoba ( chovatel, poradce chovu nebo funkcionář KNO nebo ZKO ) , která potvrdí identitu jedince dle PP na tetovacím pásku  v místě podpisu chovatele,
  Vždy je nutno uvést čitelně i jméno a funkci osoby.
3.      Tetovač vyplní přiložený tetovací pásek jako doklad o tetování .
 
       Po provedeném přetetování zašle majitel jedince tetovací pásek a spolu s průkazem původu na adresu :
 
           Plemenná kniha ČKS , U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
 
Plemenná kniha provede na zadní stranu průkazu  původu záznam o přetetování
do levého ucha a  současně i záznam v databázi plemenné knihy .
  Následně vrátí originál PP odesilateli.