DNA

27.03.2011 11:16

31.1.09 schválilo předsednictvo ČKNO metodiku postupu při odběru, vyšetření a zápisu DNA, jako jedné z podmínek chovnosti. Jde o novou věc, která se, hlavně ze začátku, neobejde bez potíží. Prosíme členy o trpělivost. Případné nevyjasněné dotazy směřujte písemně na předsednictvo klubu, nebo do poradny Fóra.

4.3.09 projednalo předsednictvo ČKNO aktualizaci metodiky postupu při odběru, vyšetření a zápisu DNA. Po jednání s laboratoří Genservice, bylo přístoupeno ke zjednodušení způsobu žádání o vyšetření a následném zápisu. Změna spočívá v tom, že si žadatel nevybírá mezi dvěma variantami vyšetření. Laboratoř po vyšetření automaticky potvrdí buď samotný profil DNA, nebo současně i parentitu (rodičovství). Parentitu potvrdí laboratoř v případě, že rodiče vyšetřovaného jedince již sami vyšetřeni laboratoří na profil DNA byli. Vyšetření na profil DNA a současné potvrzení parentity se rozumí jako jedno vyšetření, tedy za jednu smluvenou cenu. Změny jsou v textu vyznačeny barevně. Aktualizovali jsme i přílohu č. 3 A,B (žádost o vyšetření).

DNA

Metodika postupu pro uznání jedné z podmínek chovnosti.
 

    *
      Od 1.1.09 je podmínkou u nově zařazených zvířat do chovu potvrzený odběr vzorku krve pro určení identity DNA v průkazu původu psa (feny) – usnesení konference z 16.2.2008
    * Pro odběr krve a následné zaslání k analýze a archivaci na SV do Německa jsou nasmlouvány následující pracoviště:

1. Chotěboř  MVDr. Otakar Meloun Nad Hliništěm 271,
2. Český Brod  MVDr. Otakar Novák Klučovská 128,
3. Krchleby  MVDr. Milan Decker Krchleby 44,
4. Kroměříž  MVDr. Karel Chvátal Kojetínská 1347,
5. Hulín MVDr. Tomáš Žák Zahradní 897/5,

Lékař zasílá vzorek do laboratoře v Německu. Po výzvě a úhradě obdržené faktury posílá majitel PP k zápisu na SV. Zápis „DNA“(uložení profilu jedince do databáze), „DNA gpr.“ (rodiče potvrzeni dle PP).

pozn.:Aktuální výše poplatku za analýzu je 57 Euro + bankovní poplatek

    * Předsednictvo ČKNO rozhodlo připravit dostupnější a ekonomičtější variantu zřízením české databáze DNA (viz. níže).
    * Pro podmínky chovnosti platí obě varianty.
    * Databáze SV a ČR nejsou zatím vzájemně provázány.
    * Povinnost odběru platí pouze u nově zařazovaných zvířat do chovu. Na jedince již chovné se podmínka nevztahuje. Po 1.1.09 musí u kontrolovaného a registrovaného chovu jedinec splňovat podmínky v den prvního krytí (nakrytí).
    * Na bonitaci předkládá majitel jedince originál průkazu původu s potvrzeným zápisem o analýze
    * Českou databázi DNA a služby spojené s vyhodnocením a archivací DNA smluvně zajišťuje akreditovaná laboratoř molekulární genetiky GENSERVICE, s.r.o. Palackého 1 - 3, 612 42 BRNO (areál Veterinární a farmaceutická univerzity) tel.:                             +420541562186         +420541562186                       +420541562186         +420541562186
    * Biologickým materiálem je pro potřebu analýzy výtěr bukální sliznice – z tlamy ( příloha č.1)
    * Distribucí odběrových kartáčků jsou pověřeni poradci chovu ČKNO.
    * Vzorek může odebrat buď přímo laboratoř GENSERVICE (dále jen laboratoř), nebo osoba pověřená ČKNO.
    * Osobou pověřenou se, v tomto případě, rozumí rozhodčí exteriéru NO, nebo poradci chovu ČKNO, případně vet.lékař. Ti potvrzují podpisem legitimitu odběru včetně identifikace jedince do protokolu odběru (příloha č.2). Vet.lékař opatřuje protokol navíc razítkem. Protokol se vyhotovuje 3x. Jeden si ponechává majitel, druhý zůstává osobě pověřené odběrem a třetí se přikládá ke vzorku.
    * Vzorek jedince u kterého nelze při odběru potvrdit identifikace (tet.číslo, čip – srovnání s PP) nemůže být k analýze zaslán.
    * Odebraný vzorek zasílá majitel doporučeně současně s PP, protokolem o odběru a žádankou o vyšetření (příloha č.3) na adresu laboratoře.
    * Na základě analýzy zaslaného vzorku potvrzuje laboratoř:

 

a) Individuální identifikaci (profil DNA) - zapsáno do PP jako „DNA(CZ)“

b) Individuální identifikaci (profil DNA) + ověřené rodičovství (parentitu)- zapsáno do PP jako „DNA(CZ) gpf.“

Laboratoř automaticky potvrdí rodičovství (parentitu) a to v případě, že již byli oba rodiče vyšetřeni laboratoří na profil DNA.

      Po provedené analýze vyzve laboratoř majitele jedince k úhradě služby a po úhradě zasílá laboratoř majiteli „Osvědčení o genetickém typu psa“ a PP se zápisem o provedení analýzy.

      Sjednaná cena za vyšetření je 700,- Kč.

      V případě, že vyšetření jedince na parentitu nepotvrdí rodičovství, informuje laboratoř o této skutečnosti vedení klubu.