Plnochrupost

27.03.2011 11:17

Přiznání plnochruposti

Vyřazující nedostatky v chrupu: chybění jiných, nebo více než: 2xM3,1xP1+1xM3, 2xP1.

U psů u nichž se dá původní existence zubu či zubů prokázat je potřeba dodržet postup:

pořízení rtg snímku (za účasti poradce chovu) a jeho zaslání k posouzení MVDr. Tomáši Fichtelovi: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého 1/3 612 42 Brno tel 541 562 362

MVDr. Fichtel zasílá své vyjádření ke snímku zpět majiteli

majitel psa zasílá žádost + vyjádření MVDr. Fichtela na předsednictvo ke schválení

předsednictvo po schválení zašle podklady zpět majiteli psa a současně informuje PK o svém stanovisku

majitel psa žádá PK o zápis plnochruposti (PP, vyj. MVDr. Fichtela, stanovisko předsednictva). Plemenná kniha potvrzuje plnochrupost na základě posudku MVDr. Fichtela bez rozlišování konkrétního zubu !

Označení zubů

Jednotlivé zuby se od sebe liší postavením a funkcí. Na tomto obrázku je schematicky znázorněn trvalý chrup psa.